napisz do nas

POGOŃ ART – graffiti, murale Pogoni Szczecin (21.04.2022)

POGOŃ ARTPOGOŃ ART.
od autora
„POGOŃ ART” przedstawia ponad 300 zdjęć graffiti #POGOŃ Szczecin, jedynej rozpoznawalnej (i istniejącej) szczecińskiej marki. Pogoń Szczecin to jedna z kotwic tożsamościowych Szczecina i regionu, najmocniejsza w północno-zachodniej Polsce.
Pomysł albumu zrodził się podczas pierwszego w Szczecinie zlotu wielkich żaglowców – The Tall Ships Race w 2007 roku. Wtedy to, przez gąszcz masztów, lin i want zrobiłem zdjęcie ogromnej flagi Pogoni, rozpostartej na całym zboczu skarpy Wałów Chrobrego. Później odwiedzałem z aparatem wszystkie dzielnice miasta, od śródmieścia po zjednoczoną północ, zajarany zachód, prawą stronę miasta, Zdroje, Podjuchy i dzikie południe polując na graffiti Pogoni, także w regionie.

Poznałem przy okazji wielu kibiców (bywało – wieczorową porą), również tych zwanych przez niektórych „kibolami”. Nieczęsto spotkać można ludzi z takim umiłowaniem, z pasją i wiernością wobec swoich wartości, a przy tym uczynnych i pomocnych. I tak narodził się pomysł akcji – „Pogoń na Teatr” i „Pogoń na Kulturę”. Trochę z przekory, by sprzeciwić się stereotypom, bo też jestem fanem Pogoni.
Idąc ulicą nie zastanawiamy się, jak ogromnej pracy i determinacji wymaga zrobienie takiego graffiti – muralu. Nie zdajemy sobie sprawy jak wygląda logistyka. Trzeba zebrać pieniądze na zagruntowanie ściany i na farby, skompletować ekipę, która poradzi sobie z ogromną nieraz powierzchnią i będzie pracować na niej nawet tydzień. A wcześniej należy opracować projekt, zorganizować kartony, wykonać z nich szablon. Do tego jeszcze dochodzą starania o uzyskanie zezwolenia na malowanie. Przecież to nic innego jak projekt inwestycyjny i całe stadium zarządzania nim.

Szczecinianie, szczególnie ci kibicami zwani, są dobrze zorganizowani, doskonale zmotywowani i efektywni. Działają w interesie wszystkich mieszkańców informując i przypominając o najważniejszej obecnie marce naszego miasta. Podobnie dzieje się w całym regionie. Działania kibiców są wyrazem identyfikacji z Pogonią, budują tożsamość lokalną.

Dlatego, jako szczecinianin „z krwi i ości” stworzyłem „no money” projekt – „I ♥Szczecin”. Pierwszym etapem była „Kromka chleba z paprykarzem” i zabawne pocztówki promujące miasto podczas Jakubowego Jarmarku 2009. Potem były cykliczne wystawy fotograficzne „Szczecin okiem Pilcha” i „Pogoń na Kulturę”, akcja „Pogoń na Teatr”, szczeciński znaczek pocztowy i meble pracami z wystaw tapicerowane, prezentowane podczas „Design Day”, a nawet potrawa „Pogoń na śledzia”, serwowana przez restaurację „Na Kuncu Korytarza”. Projekt „I ♥Szczecin” jako jedyny reprezentował region na międzynarodowej konferencji “Kultura, kreatywność, biznes. Wyzwania dla polityki regionalnej” (2012). Szczecin tętni pomysłami, tu inspiruje każda codzienna sytuacja.
Projekty udało się zrealizować dzięki współpracy m.in. z Akademią Sztuki , Książnicą Pomorską, Szczecińskim Inkubatorem Kultury, Instytutem Socjologii US, firmami Olympus, Best Deweloper, Pocztą Polską, Wilhelmsen Technical Solutions, Bankiem Nordea i Centrum Handlowym Galaxy, Media Dizajn, Starą Rzeźnią, Klubem Śledziożerców, kibicami Pogoni i Stowarzyszeniem Szczecinianie razem.

Niedawno ukazał się album „Szczecin Honoris Causa”, a dziś możecie Państwo trzymać w rękach to wydawnictwo. Oczywiście na tym nie koniec, bo każdy dzień w Szczecinie, to jak inne dwa!
„I ♥ Szczecin”

From the author

“POGOŃ ART” (a photo album)  demonstrates over 300 graffiti – murals the only recognizable (and existing) Szczecin brand. Pogoń Szczecin represents one of the identity anchors of Szczecin and the region; the strongest in north-west Poland.

The idea for the album was born during the first rally of large sailing ships in Szczecin – The Tall Ships Race in 2007. At that time, through the thicket of masts, ropes and shrouds, I took a photo of the huge Pogoń flag which was spread across the entire slope of the Chrobry Embankment. Later, I visited all city districts with my camera in hand, from the city center to the united north, the busy west, the right side of the city, Zdroje, Podjuchy and the wild south, hunting for Pogoń graffiti, also in the region.

 I met a number of fans (sometimes – in the evening), also those which some may call “hooligans”. It is not very common to meet people with such love, passion and loyalty to their values, and at the same time helpful and kind. This gave rise to the idea of actions – “Pogoń na Teatr” (Pogoń and Theater) and “Pogoń na kulturę” (Pogoń and Culture). A bit out of contrariness to oppose the stereotypes, since I’m a fan of Pogoń myself.

Walking down the street, we do not wonder how much work and determination it takes to create a mural. We are not aware what the logistics looks like. There’s the money that must be collected for priming the wall and for paints, a team that must be assembled to handle a huge surface and work on it for up to a week. And before that, there’s the design, arranging cardboard boxes, using them to make a template. Just to add the efforts to obtain a painting permit. After all, it is nothing else than an investment project which requires thorough management at every stage.

The people of Szczecin, at least those who call themselves fans, are well organized, perfectly motivated and effective. They act in the interest of all residents, informing and reminding about the most important brand of our city. The same goes for the entire region. The actions of the fans are an expression of identification with Pogoń; they build local identity.

Therefore, as a “flesh and blood” citizen of Szczecin, I created a “no money” project – “I ♥ Szczecin”. The first stage was “Kromka chleba z paprykarzem” (A slice of bread with pörkölt) and funny postcards promoting the city during Jacob’s Fair 2009. Then followed cyclical photo exhibitions “Szczecin okiem Pilcha” (Szczecin as seen by Pilch) and “Pogoń na Kulturę” (Pogoń and Culture), the initiative “Pogoń na Teatr” (Pogoń and Theater), Szczecin postage stamp and furniture with works from exhibitions upholstered, presented during the “Design Day”, and even a dish “Pogoń na śledzia” (Pogoń and Herring), served by the restaurant “Na Kuncu Korytarza”. The project “I ♥ Szczecin” was the only one to represent the region at the international conference “Kultura, kreatywność, biznes. Wyzwania dla polityki regionalnej” (Culture, Creativity, and Business. Challenges for Regional Policy) (2012). Szczecin is teeming with ideas inspired by everyday life in the city.

The projects were implemented thanks to the cooperation of, among others, the Academy of Art, the Pomeranian Library, the Szczecin Incubator for Culture, the Institute of Sociology of the SU, Olympus, Best Deweloper, Poczta Polska, Wilhelmsen Technical Solutions, Bank Nordea and the Galaxy Shopping Center, Media Dizajn, Stara Rzeźnia, Klub Śledziożerców, supporters of Pogoń and the organization “Szczecinianie razem” (Szczecin People United Association).

The album “Szczecin Honoris Causa” was published just recently, and today you can hold this release in your hands. Of course, it does not stop here, because every day in Szczecin is like two days anywhere else!

“I Szczecin”

komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *